Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12, 46/17 i 111/21) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na  6. sjednici održanoj dana 23.05.2023. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedor, donosi sljedeće:

 

Zaključke

 

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno nema lica sa pozitivnim PSR testom na virus korona. Do sada se 3122 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 174 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 7 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 20616 lica. Do sada je prvom dozom vakcine vakcinisano 18.579 građana, drugom dozom 17.924, trećom dozom 5.686 i četvrtom 195 građana;
  2. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja virusa korona na području grada Prijedora profesionalno su izvršavali zadatke i sprovodili mjere i preporuke date od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

Vlada Republike Srpske  na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije  donijela je na sjednici od 18.05.2023. godine Uredbu o prestanku važenja  Odluke  o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske  (Sl.glasnik RS „ broj 46/23) i Uredbu o  prestanku važenja Uredbe o načinu izvršenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, (Sužbeni glasnik RS „  broj   46/23).

Naredbe, zaduženja i preporuke

  1. Prestaje da važi zaključak Gradskog štaba za vanredne situacije grada Prijedor o proglašenju vanredne situacije na području grada Prijedora uzrokovane pojavom zaraznog obolenja Kovid 19 donesen u martu 2020. godine.
  2. Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

 

DOSTAVLjENO:

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • a/a

 

Broj:    02- sl-6 /23

Datum: 23.05.2023. godine

 

KOMANDANT  Slobodan Javor