Javni poziv ostaje otvoren do 17.03.2024. godine do 17.00 sati. Precizno su naveli sve uslove za Subevncije za zamjenu peći na čvrsto gorivo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Sektor za energiju i okoliš, te Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.

U skladu sa potpisanim Sporazumom, UNDP BiH objavio je Javni poziv.

Ko se može prijaviti

Mogu se prijaviti vlasnici individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju vlasnici individualnih stambenih objekata na području Kantona Sarajevo, koji za grijanje koriste kotlove i peći na čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo).

U slučaju da se objekat koristi i za poslovnu namjenu, udio stambene površine mora biti najmanje 51% u ukupnoj korisnoj površini objekta da bi objekat bio kvalifikovan za subvenciju u okviru Projekta.

Ciljevi Projekta

 • poboljšanje kvalitete zraka,
 • smanjenje potrošnje energenata za grijanje domaćinstava,
 • smanjenje troškova za grijanje domaćinstava,
 • promocija dobre prakse za grijanje domaćinstava i stvaranje preduslova za uspostavljanje održivog modela za podršku zamjene necertificiranih kotlova i peći
 • razvoj tržišta certificiranog peleta i
 • razvoj tržišta certificiranih kotlova

Pored navedenih ciljeva, implementacija Projekta dovesti će do povećanja privrednih aktivnosti u Kantonu Sarajevo.

Osnovni princip na kojem se bazira Projekat su zamjena neefikasnih, visokozagađujućih peći/kotlova certificiranim pećima/kotlovima koji koriste okolinski prihvatljivija goriva, kao i toplotnim pumpama i kondenzacijskim plinskim bojlerima u domaćinstvima, a koje potpuno zadovoljavaju aktuelne evropske standarde u pogledu efikasnosti i emisija zagađujućih materija.

Zamjena peći / kotlova na čvrsta goriva

Prelazak na korištenje peći/kotlova na pelet subvencionirati će se nabavkom karakteristične opreme (kotao, cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda – u skladu sa projektnim rješenjem), a maksimalno do 5.000,00 KM po korisniku subvencije

NAPOMENA Projektna dokumentacija predstavlja dio učešća korisnika subvencije

Prelazak na grijanje pomoću kondenzacijskih gasnih kotlova subvencionirati će se nabavkom karakteristične opreme (kondenzacijski kotao na gas u skladu sa projektnom dokumentacijom) a maksimalno do 3.000,00 KM po korisniku.

Toplotne pumpe

Prelazak na grijanje pomoću toplotnih pumpi subvencionirati će se iznosom do 40% od ukupne investicije, a maksimalno do 7.000,00 KM po korisniku subvencije.

Navedeni procenti/iznosi subvencioniranja se odnose na ukupne troškove koji uključuju:

 • izradu projektne dokumentacije zamjene peći/kotlova na čvrsto gorivo od strane ovlaštene projektantske firme
 • nabavku toplotne pumpe od ovlaštenih proizvođača/distributera (UNDP će formirati listu toplotnih pumpi koje zadovoljavaju standarde EU)
 • instalaciju toplotne pumpe od strane izvođača radova kojeg će UNDP izabrati putem javnog poziva
 • puštanje u rad toplotne pumpe od strane ovlaštenog servisa
 • stručni nadzor nad kompletnim radovima i prijem radova.

Javni poziv ostaje otvoren do 17. marta 2024. godine, do 17:00 sati, a sve pojedinosti o javnom pozivu, kriteriji i detalji o projektu nalaze se u linku OVDJE.