U laboratoriji za Hidrotehniku, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, Univerziteta u Banjaluci, izrađen je uređaj za mjerenje protoka, čiji kreator ideje je Viši asistent na Katedri za Hidrotehniku Petar Praštalo iz Prijedora.

Uređaj je namijenjen za mjerenje protoka kišnih voda i veoma je jednostavan i praktičan. Osnovnu strukturu uređaja čini nekoliko elemenata kanalizacionih cijevi. Glavni elemenat ovog uređaja je “T“ komad DN200/200 mm, dva “čepa“ DN200 od kojih je jedan izrađen u vidu Tomsonovog preliva za koji je poznata jednoznačna veza između protoka i visine prelivnog mlaza. Ostali elementi su redukcija DN200/110 mm i cijev DN110 mm dužine 40 cm. Sa bočne strane je izrađen pijezometar pomoću kojeg se očitava nivo prilikom rada uređaja.

Kao dodatak za uređaj biće korišćena mjerna sonda za mjerenje nivoa koja je postavljena u sam uređaj i služiće za mjerenje nivoa u realnom vremenu. Sama prednost ovog uređaja ogleda se u jednostavnosti i mogućnosti mjerenja protoka na jednostavan način, uz mogućnost da se uređaj prenosi na različita mjesta. Ostaje jedino da se provjeri rad uređaja u laboratorijskim i terenskim uslovima uz mogućnost da se dodatno unaprijedi i da se koristi na praktičnim problemima.

Petru i cjelokupnoj Katedri za Hidrotehniku čestitamo na realizovanoj ideji.

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka