Grad Prijedor donio je pravilnik o podršci izvrsnosti mladih talenata kojim se prvi put reguliše podrška u vidu dodjele namjenskih sredstava za njihovu izvrsnost. U budžetu grada za 2024. za to je predviđeno 10.000 KM.

Pravilnik uređuje način, mjerila i kriterijume za podršku mladim talentima za pokazane izvanredne rezulate i za finansiranje konkretnih potreba mladih talenata u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada.

Mladim talentom smatra se učenik ili student koji ima posebne, natprosječne, specijalne, praktične sklonosti sa naglašenim kreativnim, stvaralačkim sposobnostima.

Predviđene su tri grupe korisnika – učenici od petog do devetog razreda osnovne škole, učenici srednjih škola i studenti osnovnih i master studija, koji imaju do 30 godina.

Za nabavku neophodne opreme koja omogućava dalje razvijanje talenta iznos je do 1.500 KM, za učešće na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu takođe do 1.500 KM, a za učešće na različitim obrazovnim kampovima, radionicama i edukacijama u zemlji i inostranstvu do 500 KM.

Zahtjev za dodjelu novca podnosi fizičko lice, u toku cijele godine, u pisanoj formi na obrascu koji se nalazi na info-pultu i veb-stranici grada Prijedora, te uz prilaganje dokumentacije pobrojane u ovom pravilniku. Podrška za izvrsnost mladih talenata iz budžeta grada može se ostvariti jednom u toku godine po jednom osnovu.

Gradsko Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku uspostaviće elektronsku bazu podataka o svakom pojedincu koji ostvari pravo po ovom pravilniku.

Agencije