Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Prijedoru je danas održana 4. posebna sjednica Skupštine grada o rudarstvu na kojoj su se obratili i predstavinci mještana Bistrice i Bukove kose koji su predočili razloge zbog kojih se protive istraživanju i eksploatisanju uglja u ovim naseljima.

Razmatrajući rudarstvo u gradu Prijedoru, trenutno stanje perspektive razvoja, Skupština grada Prijedora je donijela

ZAKLJUČKE

1.Skupština Grada je stava da je neophodno privremeno zaustaviti sve radnje koje se tiču istraživanja na lokalitetu Bukova Kosa, kao i pripremnih radnji i eksploatacije na lokalitetu Bistrica dok se ne dostavi sva relevantna dokumentacija koja se tiče dobijanja koncesija na pomenutim lokacijama.

2.Poziva se ministar energetike i rudarstva Vlade Republike Srpske u Grad Prijedor na sastanak sa rukovodstvom Grada Prijedora kao i predstavnicima mjesne zajednice Bistrica i mjesne zajednice Palančište da povodom stanja rudarstva u Gradu Prijedoru i pokrenutih inicijativa u vezi istraživanja mineralnih sirovina izvrši usaglašavanja stavova.

3.Skupština grada Prijedora je opredjeljena za dalje jačanje Rudarskog fakulteta i Rudarskog instituta u Prijedoru i njihovu veću angažovanost na poslovima izradi smjernica i preporuka u svim pojedinačnim slučajevima postojećih i novih koncesija.

4.Skupština grada Prijedora zauzela je stav da rudarstvo ostaje jedna od ključnih grana razvoja privrede Grada Prijedora.

5.Skupština grada Prijedora traži od svih subjekata, vezanih za oblast rudarstva, dosljedno poštovanje zakonskih propisa i legislative vezane za ovu oblast.

6.Skupština grada Prijedora poziva Ministrstvo rudarstva i energetike, Inspektorat Republike Srpske i Poresku upravu Republike Srpske , da u roku od 90 dana, izvrše vanrednu kontrolu svih ugovora za istraživanje i eksploataciju u oblasti rudarstva na području Grada Prijedora i da o tome dostave izvještaj Skupštini grada Prijedora.

7.Skupština grada Prijedora smatra da su prihodi od koncesione naknade nesrazmjerno mali u odnosu na cijenu i potražnju ruda i mineralnih sirovina na tržištu. U tom smislu, traži se od Ministarstva rudarstva i energetike da što hitnije pokrene proceduru za izmjenu Zakona o koncesijama, kao i Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije i da se u izradu izmjena uključe i lokalne zajednice.

8.Skupština grada Prijedora mišljenja je da geološka istraživanja stvaraju dobru bazu za izradu strateškog plana upravljanja i korištenja mineralnih sirovina.

9.Skupština grada Prijedora je upoznata sa zahtjevima Mjesnih zajednica na čijim teritorijama se nalaze rudni lokaliteti i smatra da se kroz dosljednu primjenu zakonskih propisa i dijalog, moraju tražiti rješenja na obostranu korist.

10.Skupština grada Prijedora, smatra, da je zdravlje građana i zaštita životne sredine, u fokusu rada svih institucija Grada Prijedora i odlučno će biti pritiv svakog projekta koji svojom realizacijom utiče na prethodno navedeno.

11.Skupština grada Prijedora zahtjeva od Ministarstva rudarstva i energetike, da prije sklapanja bilo kakvih novih ugovora za eksplotaciju mineralnih sirovina na području Grada Prijedora, traži mišljenje Skupštine grada Prijedora o istom.

12.Skupština grada Prijedora, konstatuje da je drumskim prevozom mineralnih sirovina znatno ugrožena saobraćajna infrastruktura na području Grada Prijedora. Traži se od Vlade Republike Srpske i svih zainteresovanih strana da za daljnju ekspolataciju mineralnih sirovina sa područja Grada Prijedora kao i Federacije BiH, kad god je to moguće koriste željezničku infrastrukturu, te da se preduzmu aktivnosti na stavljanju u funkciju željezničke pruge Prijedor -LJubija.

13.Skupština grada Prijedora zadužuje predsjednika Skupštine grada Prijedora, da ove zaključke dostavi: Predsjedniku Republike Srpske, Predsjedniku Vlade Republike Srpske, Inspektoratu Republike Srpske, Poreskoj upravi Republike Srpske, Ministrstvu rudarstva i energetike, kao i svim subjektima koji se bave rudarstvom na području Grada Prijedora.

14.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Grada Prijuedora”.

Predsjednik Skupštine grada
Igor Kneginjić