Početna Servisne Danas pre­težno sunčano

Danas pre­težno sunčano

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To­kom vi­ken­da u BiH se očeku­je pre­težno sunčano vri­je­me. Vje­tar slab za­pa­dnog i sje­ve­ro­za­pa­dnog smje­ra. U južnim kra­je­vi­ma umje­re­no ja­ka bu­ra. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između -5 i 0°C, na ju­gu ze­mlje do 5°C. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra između 7 i 12°C, na ju­gu ze­mlje do 14 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

  • Sa­ra­je­vo 6ºC
  • Ba­nja­lu­ka 10ºC
  • Bi­je­lji­na 10ºC
  • Bi­hać 11ºC
  • Li­vno 6ºC
  • Mos­tar 11ºC
  • Ze­ni­ca 7ºC
  • Tre­bi­nje 10ºC
ASHA prodaja vozila