Istraživanje javnog mnjenja koje je sprovela Metrics agencija  pokazuje da je većina ispitanika nezadovoljstva obrazovnim sistemom u RS.

main image

Niske ocjene kvaliteta obrazovnog sistema, navode istraživači, predstavljaju važan indikator da postoji potreba za reformama i unaprjeđenjem kako bi se ispravili nedostatci i osigurala kvalitetnija edukacija za buduće generacije.

Tokom istraživanja, građani su istakli neukladjenost nastavnih planova sa stvarnim potrebama tržišta kao ključni izazov. Ovaj aspekt je identifikovan kao glavni izvor nezadovoljstva i pokazatelj trenutnih problema u obrazovnom sektoru. Konkretno, sugerišući na nedostatak praktičnih vještina i znanja koji su neophodni za uspešno uključivanje na tržište rada. Reforme obrazovnog sistema u smijeru usklađivanja nastavnih planova i aktuelnih potreba privrede bi bile od suštinskog značaja kako za pojedince tako i za ekonomski razvoj Republike Srpske.

main image

Ispitanici su dali i svoje mišljenje o prekfalifikacijama

main image

Kako su zaključili auutori istraživanja implementacija programa prekvalifikacije zahtjeva saradnju između obrazovnih institucija, preduzeća i vladinih agencija. U kontekstu Republike Srpske, uspostavljanje sistema prekvalifikacije bi moglo biti ključni faktor u rješavanju problema neusklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Osim toga, ova inicijativa bi mogla doprinijeti povećanju konkurentnosti privrede regije na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Kvalitetno obrazovanje jedan je od ključnih pokretača ekonomskog rasta i razvoja, a obrazovni sistem koji dobro funkcioniše je od suštinskog značaja za adekvatnu pripremu učenika za stupanje na tržište rada u budućnosti, kao i za podsticanje inovacija i kreativnosti. Unaprjeđenje obrazovnog sistema predstavlja okosnicu ekonomskog razvoja u budućnosti, a za potrebe njegovog planiranja neophodni su prije svega podaci o trenutnom stanju obrazovnog sistema.