Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima – Unapređenje avio prometa FBiH – JP Aerodrom Bihać utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 5.000.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za nastavak otkupa eksproprijacije zemljišta.

Kako je navedeno, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava, te da s JP “Aerodrom Bihać” potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava i izvještavanje o utrošenim sredstvima. Aerodrom Bihać je dužan o utrošku sredstava kvartalno izvještavati ovo federalno ministarstvo.

Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28. februara 2022. godine, Aerodrom Bihać dužan je sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ga Ministarstvu zajedno sa odlukom Nadzornog odbora o njegovom usvajanju.

– Za provođenje odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i “Aerodrom Bihać”, svako u okviru svoje nadležnosti – saopćeno je iz Ured za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH

biznisinfo.ba