Početna Prijedorski region Veče posvećeno Puškinu za njegov rođendan u Prijedoru

Veče posvećeno Puškinu za njegov rođendan u Prijedoru

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ju­bi­lej, 220 go­di­na od ro­đe­nja ve­li­ka­na ru­ske i svjet­ske knji­žev­no­sti Alek­san­dra Ser­ge­je­vi­ča Pu­ški­na bi­će obi­lje­žen 26. no­vem­bra u Po­zo­ri­štu Pri­je­dor.

U pro­gra­mu će uče­stvo­va­ti stu­den­ti, post­di­plom­ci i pro­fe­so­ri Fa­kul­te­ta za pre­vo­đe­nje Mo­skov­skog dr­žav­nog uni­ver­zi­te­ta “Lo­mo­no­sov”, pro­fe­so­ri “Ape­i­ro­na” La­ri­sa Čo­vić Lu­pa­čo­va i Bra­ni­mir Čo­vić, te pred­stav­ni­ci dva udru­že­nja Želj­ko Šor­maz i Al­ma Se­ma­nić.

Pro­gram će po­če­ti u 18.30 ča­so­va.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Agencije

 

ASHA prodaja vozila