Početna Zdravlje Šta sve mo­gu ora­si za va­še zdrav­lje

Šta sve mo­gu ora­si za va­še zdrav­lje

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Ora­si su pu­ni ome­ga-3 ma­snih ki­se­li­na ko­je po­vo­ljno dje­lu­ju na krvne su­do­ve i po­bolj­ša­va­ju pamćenje jer utiču na stva­ra­nje ne­uro­tran­smi­te­ra ne­op­ho­dnih za rad moz­ga. Sma­nju­ju ra­zličite upa­le u or­ga­ni­zmu i opu­šta­ju krvne su­do­ve, što je ve­oma važno oni­ma ko­ji ima­ju pro­ble­ma sa srcem jer sma­nju­ju ni­vo “li­šeg” ho­les­te­ro­la u krvi i ri­zik od ra­zvi­ja­nja krvnog ugru­ška, a po­mažu i pro­tiv di­ja­be­te­sa ti­pa 2.

Od svih dru­gih ora­šas­tih plo­do­va, ora­si sadrže naj­vi­še an­tio­ksi­da­na­sa, zdra­va vla­kna, pro­te­ine, vi­ta­mi­ne i mi­ne­ra­le. Iako mno­gi sma­tra­ju da ora­si de­blja­ju, ora­si sadrže zdra­ve po­li­ne­za­sićene i mo­no­ne­za­sićene mas­ti, ko­je ne zače­plju­ju krvne žile kao za­sićene mas­ti.

Lješ­njak je ta­kođe pra­va ri­zni­ca vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la. Naučni­ci su izračuna­li da je 30-60 gra­ma lješ­nja­ka op­ti­mal­na dne­vna do­za ka­ko bi se ma­ksi­mal­no is­ko­ris­ti­la lje­ko­vi­ta svoj­stva lješ­nja­ka. Uspo­ra­va sta­re­nje i sma­nju­je ri­zik od ma­li­gnih bo­les­ti. Re­gu­li­še krvni pri­ti­sak, broj ot­ku­ca­ja srca te sma­nju­je ri­zik od srčanog i možda­nog uda­ra. Ami­no­ki­se­li­na u lješ­nja­ci­ma ima ja­ka an­ti­upal­na svoj­stva te šti­ti i od ra­ka doj­ke i pros­ta­te te sma­nju­je ri­zik od di­ja­be­te­sa. Sadrže mno­go fla­vo­no­ida, ko­ji čuva­ju mo­zak.

Ipak, ako iz ne­kog ra­zlo­ga mo­ra­te pa­zi­ti na sva­ku ka­lo­ri­ju, po­se­gni­te za ba­de­mi­ma, naj­ma­nje ka­lo­ričnim od svih ora­šas­tih plo­do­va, ko­ji uje­dno sadrže naj­vi­še kal­ci­ju­ma. Bo­ga­ti su i vi­ta­mi­nom E, ko­ji po­maže u održava­nju do­brog pamćenja, pa se pre­po­ručuju i kao na­mir­ni­ca za sprečava­nje de­men­ci­je. Vi­ta­min E dje­lu­je pre­ven­ti­vno i na mo­guća is­te­za­nja mi­šića i upa­le po­sli­je i pri­je tre­nin­ga. U li­ječenju se ko­ris­te plod (ljus­ka i sje­men­ka), lis­to­vi i ko­ra. Lis­to­vi i ljus­ke pod­stiču rad je­tre i smi­ru­ju ka­šalj, a ko­ra služi i kao sred­stvo pro­tiv cri­je­vnih pa­ra­zi­ta, po­vi­še­ne tje­le­sne tem­pe­ra­tu­re, a pos­pje­šu­je i izlučiva­nje mo­kraće. Ba­de­mo­vo ulje je ide­al­no pro­tiv upa­la i oto­ka, a ko­ris­ti se i u ko­zme­ti­ci, po­se­bno onoj za nje­gu zre­le kože. Ba­dem je naj­lužna­ti­ji ora­šas­ti plod, što znači da u ti­je­lu ne stva­ra ki­se­lu rea­kci­ju te ga mno­gi sma­tra­ju naj­zdra­vi­jim i naj­cje­lo­vi­ti­jim ora­šas­tim plo­dom

Lje­ko­vi­ti re­cep­ti

Pro­tiv ane­mi­je

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pri­pre­mi­te smje­su od po­la ki­lo­gra­ma li­vad­skog me­da, po­la ki­lo­gra­ma mlje­ve­nih ora­ha i je­dnog li­mu­na. Sve do­bro izmi­je­šaj­te i uzi­maj­te je­dnu čaj­nu ka­ši­ku sva­ka tri do četi­ri sa­ta.

Na­maz od lješ­nja­ka

Usi­tni­te dvi­je ša­li­ce lješ­nja­ka u blen­de­ru i do­daj­te im dvi­je ka­ši­ke ko­ko­so­vog ma­sla­ca. Kad se do­bro prožme, izva­di­te i po­služite.

Čir na želu­cu

Ora­ho­vo mli­je­ko je li­jek ko­ji pos­pje­šu­je za­ras­ta­nje čire­va na želu­cu. Pre­lij­te 20 gra­ma mlje­ve­nih ora­ha s dva de­ci­li­tra vo­de. Do­bro pro­mućkaj­te, pro­ci­je­di­te i do­daj­te ve­li­ku ka­ši­ku me­da. Pri­je sva­kog obro­ka uzi­maj­te od pet do šest ma­lih ka­ši­ka ora­ho­vog mli­je­ka.

Zno­je­nje no­gu

Pro­tiv zno­je­nja no­gu u dva li­tre vo­de po­to­pi­ti po pet većih ka­ši­ka usi­tnje­nog ora­ho­vog lišća i ko­re mla­dog hras­ta. Za­ku­va­ti i os­ta­vi­ti na va­tri 10 mi­nu­ta. Kad pri­pra­vak pos­ta­ne mlak, u nje­mu ope­ri­te no­ge. Ne bri­sa­ti no­ge na­kon pra­nja, ne­go ih os­ta­vi­ti da se osu­še na vaz­du­hu.

Jačanje ko­se

Sa­me­lji­te 10 ka­ši­ka ora­ho­vih jez­gri i sta­vi­te u li­tar al­ko­ho­la (96%). Bo­cu s mje­ša­vi­nom do­bro za­tvo­ri­te i os­ta­vi­te je da sto­ji na to­plom mjes­tu dvi­je se­dmi­ce. Do­bi­je­nom te­kućinom sva­ku veče ma­si­raj­te kožu gla­ve, za­tim ope­ri­te ko­su i osu­ši­ti.

Pro­tiv gla­vo­bo­lje

Ne sa­mo da je uku­sna po­slas­ti­ca, ne­go med u kom­bi­na­ci­ji s ora­si­ma do­ka­za­no po­maže i kod pro­ble­ma s gla­vo­bo­ljom i ne­sa­ni­com.

Plo­dnost i po­ten­ci­ja

Orah je pri­ro­dni afro­di­zi­jak, sadrži vi­ta­mi­ne B1 i B2, ko­ji ti­je­lu da­ju ener­gi­ju i vi­tal­ne ele­men­te ko­ji su bi­tni za ra­zvoj pol­nih žli­jez­da. Bo­gat je cin­kom, ko­ji je važan za nor­mal­nu se­ksu­al­nu akti­vnost i rad pros­ta­te. Ima po­jačano dje­lo­va­nje u kom­bi­na­ci­ji s me­dom, ko­ji ta­kođe obi­lu­je tva­ri­ma ne­op­ho­dnim za mu­ško re­pro­du­kti­vno zdrav­lje. U je­dna­kim omje­ri­ma po­mi­je­šaj­te mlje­ve­ne ora­he s kes­te­no­vim me­dom i je­di­te tri ka­ši­ke mje­ša­vi­ne tri pu­ta na dan. Ka­ko bis­te pos­ti­gli želje­ne učin­ke, te­ra­pi­ja tre­ba da tra­je od 20 do 30 da­na. Ova mje­ša­vi­na je učin­ko­vi­ta i kod vi­so­kog pri­tis­ka te gla­vo­bo­lje.

Agencije

ASHA prodaja vozila