Početna BiH SKANDALOZNO: Mtel uzeo od malih akcionara 11.387.058 KM

SKANDALOZNO: Mtel uzeo od malih akcionara 11.387.058 KM

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Telekomunikacije RS (Mtel), odnosno uprava ove kompanije, krajem prošle godine donijela je odluku da po prvi put otpiše sve obaveze koje ima prema akcionarima po osnovu neisplaćene dividende starije od tri godine i oprihoduje ih u iznosu od 11.387.058 KM.

Ova vijest iznenadila je mnoge akcionare, koji su ostali zatečeni potezom kompanije Mtel. Na ovaj način, akcionari su izgubili značajne iznose.

Prema riječima akcionara koji su se obratili našoj redakciji, iz Mtel-a im se niko nije javio da ih obavijesti o potezima ove kompanije i otpisu dividende starije od tri godine. Stoga, oni nisu mogli ni znati da će im Mtel jednom odlukom uprave uzeti novac na koji oni polažu pravo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

 

Jedini odgovor koji su dobili iz ove kompanije je da postoji obavještenje na Banjalučkoj berzi i da Mtel ne može da isplati dividende starije od tri godine, jer su prema novom pravilniku one zastarjele.

 

“Nakon donošenja svake od Odluka o isplati dividendi ili privremenih dividendi, Mtel a.d. Banja Luka na internet stranici Društva i na internet stranici banjalučke berze objavljuje Obavještenje akcionarima kojim obavještava sve akcionare da mogu pristupiti naplati dividendi, kao i o načinu dobijanja potrebnih informacija vezanih za isplatu. Nakon što ste se registrovali i dostavili podatke neophodne za isplatu dividendi, Vama su isplaćene dividende i privremene dividende iz dobiti za 2016, 2017. i 2018. godinu, a za ranije godine Vam nisu mogle biti isplaćivane, jer se niste bili registrovali za isplatu istih. U skladu sa navedenim, Vama su isplaćene dividende u iznosu koji Vam pripada, odnosno isplaćeni su iznosi koji u skladu sa članom 47. Zakona o privrednim društvima nisu zastarjeli”. Ovo je odgovor iz Mtel-a akcionarima koji su zatražili objašnjenje zbog čega su ostali bez svog novca.

 

Tragom ove informacije potražili smo pojašnjenje u Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Zanimljivo je da su i u ovoj instituciji dobili pritužbe na samovoljnu odluku uprave Mtel-a i na osnovu toga pokrenuli i prekršajni postupak.

 

“Sredinom marta mjeseca ove godine, Komisija za hartije od vrijednosti je dobila obavještenje pojedinih akcionara da je upravni odbor društva Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka donio odluku o otpisu obaveza prema akcionarima po osnovu dividende. S obzirom da je Komisija cijenila da se radi o značajnom događaju odnosno radnji koja utiče na poslovanje emitenta, a koju je emitent u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti dužan da objavi na način i u postupku propisanom Zakona i pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija, proveli smo postupak utvrđivanja činjenica. Komisjia je utvrdila da je 29.5. ove godine na internet stranici emitent objavio na stranici Banjalučke berze informaciju o otpisu obaveza po osnovu dividende, čija sadržina nije usklađena sa pravilnikom o izvještvanju, odnosno iz koje se ne može zaključiti za koji period i godine je izvršen otpis potraživanja na osnovu zastare dividend i koji iznos sredstava je otpisan”, rekli su nam iz Komisije i dodali:

 

“Slijedom navedenih događaja, Komisija je Osnovnom sudu u Banjaluci podnijela zahtjev za pokretanje postupka protiv emitenta i odgovornog lica u emitentu, što nije dostavio Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i na taj način objavio izvještaj o značajnim događajima i radnjama na obrascu I-ZDR sa informacijom o otpisu potraživanja akcionara po osnovu dividendi zbog zastarjelosti, odnosno cjelovitu informaciju iz odluke Upravnog odbora, što je propisano kao prekršaj i kažnjivo”.

 

Iz ovog odgovora jasno se vidi da Mtel nije na pravilan način informisao akcionare ni putem Banjalučke berze.

 

I sam direktor Banjalučke berze Milan Božić tvrdi da se nije smjela na ovakav način oduzimati imovina akcionara.

 

“To generalno nije lijepo da se ovakve stvari dešavaju i da se nekome oduzima imovina samo zato što nije imao dovoljno informacija o svojim pravima i nije bio obaviješten. To nije lijepo i ostavlja tragove na tržištu kapitala i urušava povjerenje”, rekao je Božić za BUKU.

 

Jedan od onih koji su dobro upućeni u cijeli slučaj je i Boris Majstorović, direktor u banjalučkom Eurobrokeru. On je upozoravao upravu Mtel-a na nezakonitost njihove odluke, ali njegova upozorenja nisu naišla na razumijevanje.

 

Naime, оn је kao ponomoćnik jednog od akcionara učestvovao u radu Skupštine Telekomunikacija RS. Prilikom rasprave o načinu isplate dividendi, on je naveo da je odluka o otpisu obaveze iz zastarjelih dividendi, po njegovom mišljenju, protivzakonita, protivna standardima korporativnog upravljanja i protivna pozitivnoj praksi.

On je rekao da sa računovodstvene strane ima smisla da se taj novac otpiše, ali da smatra da, ukoliko se akcionar i nakon 20 godina javi za isplatu dividende, da je emitent dužan da mu je isplati. On je postavio pitanje upravi Društva da li ovakva odluka znači da je taj novac od dividende nepovratno izgubljen za akcionare.

 

Odgovor na ovu konstataciju je dao generalni direktor Mtel-a Marko Lopičić, koji je istakao da je takva odluka donesena nakon ozbiljne analize, uz konsultovanje advokatskih kancelarija, da je to uobičajen proces i da se tu radi o akcionarima koji se nisu javili dugi niz godina, a da je taj novac stajao na računu. On je rekao da su navedene dividende oprihodovane i da će biti isplaćene akcionarima kroz dividendu, a istovremeno je naglasio da akcionari koji smatraju da su im na bilo koji način povrijeđena prava imaju pravo na sudsku zaštitu.

 

Na ovaj način je rukovodstvo Mtel-a jasno poručilo koliko im je stalo do akcionara, kojima su poslali poruku da sva svoja prava traže na sudu.

 

Zanimljivo je da u poređenju sa BH Telekomom, koji na zastaru dividendi primjenjuje Zakon o obligacionim odnosima, a koji bi se mogao primijeniti i u ovom slučaju, možemo da vidimo propuste Mtel-a. Naime, BH Telekom u svom pozivu uvijek obavještava akcionare o zastari dividende, što kod Mtela a.d. Banja Luka nije slučaj.

 

Sve ovo nam je potvrdio i Boris Majstorović, koji navodi da je on saznao da Mtel nije nikog i nikad obavijestio i upozorio da zastara postoji.

Pored toga, oni se pozivaju na član 47. Zakona o privrednim društvima, što bi, prema mišljenju Majstorovića i podacima do kojih je on došao, trebalo da reguliše Zakon o obligacionim odnosima, pa je upitno i da li se taj član na koji se pozivaju odnosi na dividendu.

On navodi da ovakva praksa ne postoji nigdje u zemlji, regiji i svijetu.

Inače, zastara u Federaciji BiH je 5 godina u skladu sa njihovim Zakonom o obligacionim odnosima, u Srbiji nema zastare, kao ni u Hrvatskoj, gdje dividendu isplaćuje Centralni registar. Čak i u SAD je zastara 8 godina sa mogućnošću naplate i poslije tog perioda.

“To je sve stvar tumačenja. Ja smatram da to nije u skladu sa dobrom praksom, niti u skladu sa zakonom na koji se oni pozivaju. I dalje smatram da to što su uradili nije u skladu sa zakonom i ustavom, jer su mene učili da osnovno pravo koje proističe iz vlasničkih hartija od vrijednosti, u ovom slučaju akcija, je pravo na dividendu i ono je neotpisivo. Pa čak i da jeste, ovdje se Telekom poziva na pogrešan zakon”, rekao je Majstorović za BUKU, zaključivši da malim akcionarima ne preostaje ništa drugo nego da povedu pravnu bitku za svoja prava, koja su im u ovom slučaju teško narušena.

 

Pad prihoda i otpis dividende

 

Pored svega ovoga, treba napomenuti da je Mtel u prošloj godini doživio pad prihoda od 1,2 odsto sa vidljivim trendom pada. U isto vrijeme, “ostali prihodi” su znatno povećani, i to za 1366%, odnosno sa 797.077,00 KM, koliki su bili tokom 2017. godine na 11.688.814,00 KM.

A objašnjenje se nalazi upravo u naplati zastarjelih dividendi.

I dok u Mtel-u gubitke prikrivaju uzimanjem od akcionara, istovremeno sa padom prihoda, dolazi do značajnog rasta dugoročnih obaveza, i to za 407%, odnosno sa 31.343.496,00 KM na 159.008.277,00 KM.

Zbog svega toga Mtel je značajno potcijenjen na tržištu, pa je vrijednost Društva na Banjalučkoj berzi samo 437.333.542,00 KM, dok knjigovodstvena vrijednost Društva iskazana u finansijskim izvještajima iznosi 623.002.389,00 KM.

ASHA prodaja vozila