Početna Prijedorski region Poziv akcionarima RŽR da pristupe naplati dividende

Poziv akcionarima RŽR da pristupe naplati dividende

– Rudnici željezne rude “Ljubija” Prijedor pozvali su akcionare da pristupe naplati dividende iz dobiti ovog društva ostvarene u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 15 miliona КM.

Dividenda u ukupnom iznosu od 15 miliona КM isplaćivaće se akcionarima po principu da svakoj akciji pripada isti nominalni iznos od 0,295406849 КM.

Pravo na dividendu imaju akcionari koji taj status imaju u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan 5. septembra ove godine.

Pravna i fizička lica sva uputstva i informacije u vezi sa pravom na isplatu dividendi mogu dobiti putem kontakt telefona 052 216 900 ili mejla rzrkont@teol.net.

Akcionari su da dostave potvrdu o broju aktivnog tekućeg računa iz banke i ovjerenu kopiju lične karte, a pravna lica potvrde, rješenja iz odgovarajućih sudskih registara, komisija za hartije od vrijednosti ili slično, koja ne smiju biti starija od tri mjeseca. Dokumentacija se dostavlja na adresu firme Jovana Raškovića 1 Prijedor

Za maloljetno lice zahtjev podnosi roditelj ili organ starateljstva, uz izvod iz matične knjige rođenih i broj aktivnog tekućeg računa iz banke, a akcionar koji trenutno ne boravi na teritoriji BiH može dati ovjerenu punomoć drugom licu.

“Obavještavamo sve akcionare da vode računa o rokovima zastare svojih potraživanja prema Društvu i da pristupaju naplati dividendi kako bi ostvarili svoje pravo na dobit. Potraživanja akcionara po osnovu dividendi zastarjevaju u roku od tri godine od datuma početka isplate dividendi”, navodi se u saopštenju rudnika “Ljubija”.

Rudnici željezne rude “Ljubija” ranije ove godine počeo je i isplatu dividende iz dobiti društva ostvarene u 2021. godini, takođe u iznosu od 15 miliona КM.

(Capital Foto: Agencije)