Potpisivanje ugovora sa pružaocima usluge Javne kuhinje

Nakon provedenog postupka Javnog poziva za učešće u izboru pružalaca usluge Javne kuhinje
od 16.januara 2023.godine danas su potpisani ugovori između Grada Prijedora i UG
“Optimisti“Prijedor i UG „Hleb života“Prijedor.

Ugovorena cijena obroka je 3 KM.

Nadzor kod ostvarivanja prava na usluge javnih kuhinja na područja Grada Prijedora vršiće
komisija radi uvida u postupak ostvarivanja prava na uslugu javne kuhinje i spiskove
korisnika koji se dostavljaju Gradskoj upravi.

.Uvid u način i distribuciju obroka vršiće se kroz neposredne posjete te kontakt sa
korisnicima usluga radi utvrđivanja njihovog zadovoljstva uslugama javnih kuhinja te o svom
radu sačinjavati izvještaje u cilju racionalnog i transparentnog raspolaganja sredstvima iz
budžeta Grada Prijedora.

Budžetom Grada Prijedora za 2023.godinu predviđena su sredstva za učešće u finansiranju
javnih kuhinja u iznosu od 220.000 KM uvećana u odnosu na prošlu godinu za 70.000 KM.