Osobama sa smetnjama u razvoju potrebno je omogućiti ista prava i pružiti priliku da učestvuju u događajima u zajednici, što je ujedno i želja roditelja da njihova djeca u granicama svojih mogućnosti učestvuju u društvenom životu u zajednici i doprinose vlastitom i opštem napretku. Na taj način pruža im se šansa da poboljšaju funkcionalne, komunikacijske i kreativne sposobnosti, da se osjećaju vrijedni u okruženju jer se kroz stručni rad osnažuju i uče vještine koje koriste svakodnevno.

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Neven” je osnovano u Prijedoru 1988. godine kao dobrovoljna društveno-humanitarna organizacija s ciljem da unaprijedi zaštitu osoba sa intelektualnim teškoćama. Udruženje djeluje kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. Ima  registrovanih 325 članova sa tendencijom rasta. Članove udruženja čine osobe sa intelektualnim teškoćama i njihovi roditelji. Osnovni cilj udruženja je stvaranje uslova za punu integraciju osoba sa intelektualnim teškoćama u zajednicu, uvođenje i primjena savremenih metoda rada u procesu habilitacije, rehabilitacije i zastupanja.

Dnevni centar za odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama djeluje pri udruženju neformalno od 1998. godine, a od 2017. godine ta usluga je zakonski regulisana prema odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske. Dnevni centar okuplja 44 osobe s intelektualnim teškoćama koji provode do osam sati dnevno u centru, ovisno o njihovim sposobnostima, gdje razvijaju svakodnevne životne, komunikacijske, radne i kreativne vještine. Kako Dnevni centar nema dovoljno finansija za zapošljavanje potrebnog broja stručnih radnika, dodatno stručno osoblje se angažuje iz projektnih sredstava. Na taj način 2018. godine zahvaljujući projektu “Prošetaj sa mnom kroz grad” prvi put je angažovana akademska slikarka Marija Dobrijević. Od tada je realizovala četiri ciklusa likovnih radionica. Kako bi se održao kontinuitet istih, jer se pokazalo da su izuzetno korisne, posjećene i zanimjive korisnicima, udruženje redovno aplicira na pozive donatora, pa su i za 2023. godinu obezbijeđena sredstva za održavanje novog ciklusa radionica.

Uočeno je da osobe sa intelektualnim teškoćama mogu, znaju i hoće da stvaraju i rade ali da im je za to potrebna odgovarajuća prilika i podrška. Do sada su održane dvije izložbe radova: u decembru 2018. godine pod nazivom „Buđenje“ i u martu 2022. godine pod nazivom „Druga izložba radova korisnika Dnevnog centra Neven“, koje su imale pozitivan odjek u javnosti i veliko interesovanje prijedorčana.

 

Osobe sa invaliditetom su socijalno isključene od rođenja, obeshrabrene, uvjerene da zbog invaliditeta ne mogu i ne znaju izraziti ono što misle i osjećaju. Kroz umjetnost projektom „Svijet kako ga vidim“ želimo smanjiti taj osjećaj jer umjetnost ne poznaje loše i dobro, omogućava saopštavanje samog sebe drugima na specifičan način i povećava radost koja se osjeća zbog estetike i uspjeha.

Bavljenje likovnim aktivnostima omogućava osobi razvoj svih aspekata ličnosti: kreativni, čulni, motorički, emocionalni, socijalni i saznajni. Značaj umjetnosti za ličnu, socijalnu i kulturnu ekspresiju je vitalan, jer se na taj način oslobađaju emocije, imaginacija i intelekt. Projekat „Svijet kako ga vidim“ omogućio je da učesnici budu aktivni stvaraoci u likovnoj umjetnosti i kulturi primjenom slikarskih tehnika, jer se osnovni cilj projekta ogleda u jačanju kapaciteta izabrane ciljne grupe za aktivno učešće u kreiranju kulturnih sadržaja. Na taj način omogućena je integracija u kulturne tokove, a kulturni sadržaji su kreirani i posmatrani kao dio inkluzije i socijalne uključenosti u zajednicu.

Kao krajnji rezultat projekta planirana je izložba u saradnji sa Udruženjem likovnih umjetnika Prijedor sa kojim će se potpisati memorandum o saradnji, na kojoj će biti predstavljeni radovi nastali na 22 likovne radionice koje je realizovala diplomirani likovni umjetnik Marija Dobrijević. Otvaranje izložbe je zakazano 03. maja 2023. godine sa početkom u 20h u Galeriji ULUP (Vatrogasni dom). Izložba će biti otvorena do kraja mjeseca maja.

Kroz ovaj ciklus radionica učesnici su prošli sve likovne tehnike, počevši od crteža, preko kolaža i akvarea do akrilnih boja. Početak radionica zasnivao se na individualnom radu učesnika koristeći različite pojedinačne i kombinovane slikarske tehnike na raznolikim podlogama (papir, lepenke, majice, platna manjih formata). Drugi dio radionica obilježio je grupni rad, gdje su četiri do pet učesnika zajednički slikali i dopunjavali rad na platnima velikih formata. Svaki učesnik je oslikao vlastitu majicu koju će nositi na otvaranju izložbe. Kroz radionice je prošlo 35 učesnika starijih od 18 godina. Tokom šestomjesečnog ciklusa radionica. nastalo je preko 200 radova, od koji će na izložbi biti predstavljena 24 rada od čega 12 grupnih i 12 invdividualnih.

Projekat “Svijet kako ga vidim” je trajao šest mjeseci, ostvareni budžet iznosi 8.730, 28 KM, 5.989,30 KM donirana sredstva Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, a 2.740,98 KM su vlastiti doprinos i doprinos grada Prijedora.