Početna Prijedorski region Ne­nad iz No­vog kre­nuo na put dug 500 ki­lo­me­ta­ra u znak pro­te­sta...

Ne­nad iz No­vog kre­nuo na put dug 500 ki­lo­me­ta­ra u znak pro­te­sta pro­tiv od­la­ga­li­šta nu­kle­ar­nog ot­pa­da

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Pod pa­ro­lom “Ži­vo­ti­ma se ne tr­gu­je” Ne­nad Ra­doš iz No­vog Gra­da kre­nuo je ju­če bi­ci­klom na put dug 500 ki­lo­me­ta­ra u znak pro­te­sta pro­tiv na­mje­ra Hr­vat­ske da na­do­mak nje­go­vog rod­nog gra­da od­la­že nu­kle­ar­ni ot­pad.

Pr­vo­bit­na na­mje­ra ovog tri­de­set­tro­go­di­šnja­ka bi­la je da sa ko­le­gom na bi­ci­klu kre­ne put Stra­zbu­ra da pred Evrop­skim su­dom za ljud­ska pra­va is­ka­žu ne­za­do­volj­stvo i uka­žu na pro­ble­me sta­nov­ni­ka u sli­vu Une ko­ji stra­hu­ju od nu­kle­ar­nog ot­pa­da, me­đu­tim pan­de­mi­ja vi­ru­sa ko­ro­na sto­pi­ra­la je re­a­li­za­ci­ju te ide­je. U me­đu­vre­me­nu i nje­gov drug je mo­rao od­u­sta­ti iz pri­vat­nih raz­lo­ga. Me­đu­tim, Ne­na­da to ni­je po­ko­le­ba­lo u bor­bi za čist i zdrav No­vi Grad i sve dru­ge op­šti­ne u sli­vu Une.

– Od­lu­čio sam da kre­nem sam na vo­žnju kroz BiH, jer ovo ni­je pro­blem sa­mo No­vog Gra­da, već ci­je­le ze­mlje. Plan je da vo­zim idu­ćih se­dam da­na i da ru­tu za­vr­šim u Bi­je­lji­ni – ka­zao je Ne­nad ko­ji se ju­če ja­vio “Gla­su Srp­ske” iz Pri­je­do­ra, ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je kre­nuo na pu­to­va­nje.

U tre­nut­ku raz­go­vo­ra če­kao je no­vi­nar­sku eki­pu iz tog gra­da jer je, ka­ko ka­že, nje­gov pod­vig po­bu­dio ogrom­nu pa­žnju jav­no­sti, pa mu te­le­fon ne­pre­sta­no zvo­ni. Pla­ni­rao je pr­vi dan za­vr­ši­ti u Ba­nja­lu­ci, gdje mu je obez­bi­je­đe­no pre­no­ći­šte, a već ju­tros, iz gra­da na Vr­ba­su pu­te­še­stvi­je je tre­ba­lo da na­sta­vi da­lje pre­ma Jaj­cu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne­nad is­ti­če da su ga na ovaj put is­pra­ti­li dru­ga­ri i po­ro­di­ca ko­ja  po­ma­lo bri­ne, ali ipak je uz nje­ga.

– Ovo je ma­li ko­rak jed­nog čo­vje­ka. Cilj mi je da skre­nem pa­žnju na ta­ko ve­li­ki pro­blem. Znam da ne mo­gu sam spri­je­či­ti Hr­vat­sku u nji­ho­voj na­mje­ri, ali vri­je­di po­ku­ša­ti – re­kao je Ne­nad, ko­ji ni­je od­u­stao od na­mje­re da bi­ci­klom ode do Stra­zbu­ra, i uči­ni­će to čim se pan­de­mi­ja smi­ri i gra­ni­ce otvo­re. Do­dao je da mu je spon­zor pu­to­va­nja ko­le­ga Mi­lan Ba­la­ban iz Svod­ne.

Ne­nad je po­zvao sve ko­ji že­le da mu se pri­dru­že u ovoj pro­test­noj vo­žnji da za­jed­no po­ku­ša­ju od­vra­ti­ti Hr­vat­sku od na­mje­re da ra­di­o­ak­tiv­ni ot­pad iz Nu­kle­ar­ne elek­tra­ne “Kr­ško” od­la­že u ka­sar­ni “Čer­ke­zo­vac”, u op­šti­ni Dvor, na sa­moj gra­ni­ci sa BiH. Upr­kos pro­ti­vlje­nju gra­đa­na i in­sti­tu­ci­ja s obje stra­ne Une, Hr­vat­ska ne od­u­sta­je od svo­jih na­mje­ra.

 

 Mjerenje ra­di­o­ak­tiv­no­sti

Fond za fi­nan­si­ra­nje raz­grad­nje i zbri­nja­va­nja ra­di­o­ak­tiv­nog ot­pa­da i is­tro­še­nog nu­kle­ar­nog go­ri­va Nu­kle­ar­ne elek­tra­ne “Kr­ško” pot­pi­sao je ju­če ugo­vor za uslu­ge mje­re­nja ra­di­o­ak­tiv­no­sti na pod­ruč­ju op­šti­ne Dvor sa kon­zor­ci­ju­mom ko­ji či­ne In­sti­tut za me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja i me­di­ci­nu ra­da, In­sti­tut “Ru­đer Bo­ško­vić” i Agro­nom­ski fa­kul­tet Uni­ver­zi­te­ta u Za­gre­bu. Na od­re­đe­nom bro­ju lo­ka­ci­ja u Dvo­ru i di­je­lu pu­ta ko­jim će se tran­spor­to­va­ti ra­di­o­ak­tiv­ni ot­pad do skla­di­šta bi­će mjerena po­sto­je­ća do­za ra­di­o­ak­tiv­no­sti u oko­li­ni. Mje­re­nje će se vr­ši­ti kon­ti­nu­i­ra­no, po­sta­vlja­njem pa­siv­nih do­zi­me­trij­skih si­ste­ma.

glassrpske.com