Posljednji poljoprivredni popis u Bosni i Hercegovini održan je 1960. godine.
Nepostojanje ažuriranih, tačnih i relevantnih podataka iz ove oblasti utiče na ekonomiju i ekonomsko planiranje, povlačenje grantova Evropske unije, a s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja nema osnovnih podataka o poljoprivrednim gazdinstvima BiH nije konkurentna prilikom konkurisanja za projekte EU. To bi se konačno moglo promijeniti jer će dva entitetska zavoda i državna Agencija za statistiku naredne godine provesti poljoprivredni popis, a Pilot popis trebalo bi da počne za nešto više od mjesec.

Koliko je važan popis, zašto je bitno njegovo provođenje, te čemu će služiti rezultati popisa razgovarali smo sa direktorom FBUKA: Koliko je bitan popis?

Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini neizmjerno je važan kako za razvoj sektora poljoprivrede, tako i za bosanskohercegovačku ekonomiju u cjelini. Nedostatak pouzdanih i tačnih statističkih podataka za poljoprivredu čini otežanim provođenje razvojnih politika i strategija, te onemogućava povlačenje sredstava iz EU fondova koja bi značajno unaprijedila stanje u poljoprivrednoj oblasti. S tim u vezi pokrenute su aktivnosti u vezi organizovanja poljoprivrednog popisa u Bosni i Hercegovini od strane svih nadležnih statističkih institucija.

BUKA: U koje se sve svrhe popis može koristiti?

Popisom poljoprivrede će se osigurati potrebni strukturni podaci u poljoprivredi, uspostaviti statistički registar farmi kao sveobuhvatni okvir za istraživanja na bazi uzorka i tipološka klasifikacija farmi kao osnova za razvoj poljoprivrednog informacionog sistema. Također, podaci će se koristiti kao najpouzdanija osnova za kreiranje poljoprivrednih politika te za donošenje važnih odluka za poljoprivredu i ruralni razvoj u Federaciji BiH, kao i korištenje EU fondova namijenjenih sektoru poljoprivrede.

BUKA: Kada će popis biti proveden?

Federalni zavod za statistiku zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini je izvršio pripreme za provođenje Pilot popisa poljoprivrede koji se planira provesti u periodu od 15. do 30 oktobra 2022. godine. Provođenje sveobuhvatnog Popisa poljoprivrede planirano je u četvrtom kvartalu 2023. godine. Naime, neophodno je da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji Informaciju o potrebi pripreme, provođenja i diseminacije rezultata Popisa poljoprivrede u BiH 2021 -2024.

BUKA: Kada možemo očekivati rezultate popisa?

Provođenje sveobuhvatnog Popisa poljoprivrede planirano je u četvrtom kvartalu 2023. godine. Imajući u vidu da su aktivnosti vezane za provođenje punog popisa poljoprivrede usaglašene između statističkih institucija u Bosni i Hercegovini (metodologija, upitnik i druga dokumentacija) objava rezultata popisa planira se nakon završetka terenskog rada i obrade podataka tj. u 2024. godini.

BUKA: Koja je uloga i obim probnog popisa?

Kroz pilot će se testirati instrumentarij (upitnik, metodološko uputstvo), kao i metoda prikupljanja podataka te će se ispitati pokrivenost tj. obuhvat gazdinstava iz Popisa 2013. Nakon analize rezultata pilot Popisa poljoprivrede biće stvorene pretpostavke za donošenje neophodnih aktivnosti kao što su: organizacija popisnih aktivnosti, pravni okvir, budžet neophodan za realizaciju sveobuhvatnog Popisa poljoprivrede koji je planiran u jesen 2023. godine.

BUKA: Imamo li obezbjeđen novac za financiranje popisa?

Finansijska sredstva potrebna za provođenje Pilot popisa poljoprivrede osigurana su u budžetu Federacije BiH za 2022. godinu. Sredstva za provođenje sveobuhvatnog popisa poljoprivrede planirana su kroz Trogodišnji plan budžeta za period 2023 – 2025. godina.

BUKA: Da li je zbog nepostojanja popisa BiH propustila neke prilike za grantove EU?

S obzirom da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja nema osnovnih strukturnih podataka o poljoprivrednim gazdinstvima jer nema proveden sveobuhvatan Popis poljoprivrede, može se reći da je to uticalo i na korištenje EU fondova namjenjenih sektoru poljoprivrede.

BUKA: Hoće li provođenje popisa olakšati put BiH ka EU? Odnosno jesu li EU integracije moguće bez poljoprivrednog popisa?

Bosna i Hercegovina je potpisnica Sporazuma o evropskom partnerstvu, koji definira prioritete koje naša zemlja mora ispuniti u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja, a jedan od njih je i provođenje Popisa poljoprivrede. Provođenje popisa će olakšati put BiH ka EU uzevši u obzir da je posljednji popis poljoprivrede na našim prostorima proveden daleke 1960. godine.

BUKA: Da li postoji rizik da se desi problem kao sa popisom stanovništa 2013. u smislu (ne)objavljivanja rezultata popisa?

Želimo istaći da je saradnja Federalnog zavoda za statistiku sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine i Republičkim zavodom za statistiku Republike Srpske vrlo kvalitetna. Zajednički smo donijeli jedinstvenu metodologiju usklađenu sa EU regulativama, tako da očekujemo da će cijeli proces popisa proteći bez poteškoća.ederalnog zavoda za statistiku Federacije BiH Emirom Kremićem.