Početna Vijesti Kriminalci dali Srpskoj 100.000 KM da izbjegnu zatvor

Kriminalci dali Srpskoj 100.000 KM da izbjegnu zatvor

Bogatiji osuđenici su od marta, kad je to zakonski omogućeno, do danas platili državi oko 100.000 KM da izbjegnu zatvorsku kaznu koju su im presudili sudovi u Banjaluci i Prijedoru.

Naime, u martu ove godine je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srspke, te je u Krivični zakonik vraćen član na osnovu kojeg je zatvorsku kaznu koja ne prelazi godinu dana moguće zamijeniti novčanom kaznom.

Stručnjaci smatraju da ovu odredbu nije trebalo vratiti u Zakonik, te da je koruptivna jer diskriminiše ljude po osnovu njihovog imovnog stanja.

 

Za novac zamijenili gotovo pet godina zatvora

“Od marta ove godine do kraja oktobra u osam krivičnih predmeta ovog suda zatražena je zamjena kazne zatvora u novčanu kaznu, te su u donesena Rješenja o zamjeni. Ukupan broj mjeseci zatvorske kazne koji je zamijenjen novčanom kaznom iznosi 28 mjeseci i 107 dana, odnosno 50.200 KM”, istakli su za CAPITAL u Osnovnom sudu u Banjaluci.

U Osnovnom sudu u Prijedoru u izjavi za CAPITAL navode da je u pomenutom periodu zaprimljeno osam zahtjeva za zamjenu kazne zatvora u novčanu kaznu, u jednom predmetu odluka po zahtjevu još nije donesena, a u jednom je zahtjev odbijen.

“Zamijenjeno je ukupno 29 mjeseci zatvorske kazne”, izjavili su u Osnovnom sudu u Prijedoru.

Dan zatvora 50 maraka

U Ministarstvu pravde Republike Srpske za CAPITAL su pojasnili da shodno Zakonu, ukoliko osuđeni ne plati novčanu kaznu u cijelosti ili djelimično u određenom roku, sud će narediti njeno prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom.

“Ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50 KM, odnosno svaki započeti dnevni iznos novčane kazne, zamijeni jednim danom kazne zatvora, s tim da kazna zatvora u tom slučaju ne može biti duža od dvije godine”, istakli su u Ministarstvu.

 

Takođe, kako ističu, ako osuđeni isplati samo dio novčane kazne, ostatak se srazmjerno pretvara u kaznu zatvora, a ako isplati i ostatak novca, izvršenje kazne zatvora se obustavlja.

U FBiH i Brčkom dan košta 100 KM

Za razliku od RS gdje je određen iznos od 50 KM za dan zatvora, u Federaciji BiH i Brčko distriktu on košta 100 KM, a na nivou BiH uz 100 KM po danu zatvora sud može odrediti i manju kaznu, u zavisnosti od materijalne situacije osuđenika. Takođe, ovu pogodnost na državnom nivou ne mogu ostvariti osuđeni za terorizam, dok na drugim nivoima vlasti otkup nije ograničen vrstom krivičnog djela.

Marković: Koruptivna odredba koju nije trebalo vraćati u Zakonik

Profesor doktor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Ivanka Marković u izjavi za CAPITAL smatra da u Krivični zakonik RS nije trebalo ponovo vratiti odredbu kojom se daje mogućnost zamjene izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, jer se, kako navodi, radi o koruptivnoj odrebi koja daje mogućnost da se kazna zatvora “štima” kako bi se u konačnici otkupila.

 

“Pored toga, upitna je primjena ove odredbe i sa aspekta principa “Ne bis in idem” jer se radi o ponovnom odlučivanju o kazni koja je utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom. Ako se tome doda i podatak da nema ograničenja u primjeni ove odredbe s obzirom na prirodu krivičnog djela, tako da smo imali slučaj u sudskoj praksi da se učiniocu krivičnog djela na štetu polnog integriteta djeteta izrečena kazna zatvora mijenja novčanom kaznom, onda je potpuno jasno da se radi o odredbi kojom se ozbiljno ugrožavaju osnovni principi krivičnog prava”, istakla je Markovićeva.

 

Prema njenim riječima, zaštitna i posebno garantivna funkcija krivičnog prava je takođe narušena, te je upravo zbog svega toga radna grupa koja je radila na izradi Krivičnog zakonika iz 2017. godine, kao i na izradi teksta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, koja je sastavljena iz eksperata krivičnog prava, je bila protiv ovog rješenja.

Kako dodaje, u prilog ovakvog stave govori činjenica da nijedna zemlja u region (izuzev BiH) nije predvidjela ovakvu mogućnost u svom krivičnom zakonodavstvu.

“Ovim rješenjem smo dobili sljedeće: Onaj ko ima para platiće 18.250 KM, jer se zamjena kazne zatvora do jedne godine vrši tako da se jedan dan zatvora mijenja sa 50 KM, i on neće ići u zatvor, već će slobodno da se kreće gradom, bez obzira za koju vrstu krivičnog djela je osuđen. Onaj ko nema para, makar se radilo i lakšem krivičnom djelu, će ići u zatvor. Dakle, u Krivičnom zakoniku imamo rješenje koje omogućava diskriminaciju ljudi obzirom na njihovo imovno stanje”, poručila je Markovićeva.

capital.ba

ASHA prodaja vozila