Početna BiH Krediti za stanovništvo povoljniji, za preduzeća zahtjevniji

Krediti za stanovništvo povoljniji, za preduzeća zahtjevniji

Centralna banka BiH (CB BiH) objavila je rezultate ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za prvi kvartal 2022. godine na reprezentativnom uzorku od sedam banaka.

centralna banka bih

Rezultati ankete su prikazani u vidu neto procenta. Neto procenat za odgovore na pitanja o kreditnim standardima definisan je kao razlika između zbira učešća banaka koje su odgovorile da su kreditni standardi “znatno ublaženi” i “umjereno ublaženi”, te zbira učešća banaka koje su odgovorile da su “znatno pooštreni” i “umjereno pooštreni”.

Negativna vrijednost neto procenta ukazuje na to da je veći dio banaka pooštrio kreditne standarde, dok pozitivna vrijednost neto procenta ukazuje na to da je veći dio banaka ublažio kreditne standarde.

Rezultati sprovedene ankete CB BiH pokazali su da je došlo do neznatnog pooštravanja kreditnih standarda za kredite preduzećima što se odnosi na odobravanje kratkoročnih i dugoročnih kredita.

Faktori koji su uticali na pooštravanje su percepcija rizika i spremnost na preuzimanje rizika. Konkurencija drugih banaka i troškovi izbora kredita kao i ograničenje bilansa stanja, nisu imali uticaja.

Došlo je do neznatne promjene uslova odobravanja kredita preduzećima u odnosu na kreditnu maržu i zahtjeva u pogledu kolaterala. Udio odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita blago je povećan.

Centralna banka izvještava da će se nastaviti trend povećane potražnje kredita od strane pravnih lica u drugom kvartalu 2022. godine.

Procenat promjene u prvom kvartalu 2022. godine ukazuje na blago ublažavanje kreditnih standarda za stanovništvo bez obzira da li se radi o potrošačkim, nenamjenskim ili stambenim kreditima.

“Prema izvještajima banaka, spremnost na preuzimanje rizika, troškovi izvora za kredite i ograničenja bilansa stanja uticali su na ovo ublažavanje standarda, dok su ostali faktori nepromijenjeni i nisu imali uticaja na kreditne standarde koji se primjenjuju u odobravanju kredita stanovništvu”, navedeno je u izvještaju Centralne banke BiH.

Stanovništvu su takođe ublaženi uslovi za odobravanje kredita prije svega u smislu kreditnih marži, te provizija i naknada.

Maksimalni iznosi kredita, ostali su nepromijenjeni. Udio odbijenih zahtjeva za kredite smanjen je za stanovništvo, a došlo je do porasta potražnje kredita, posebno stambenih.