Početna Biznis Elektro privreda BiH gradit će dvije solarne elektrane

Elektro privreda BiH gradit će dvije solarne elektrane

Admir Andelija, generalni direktor, dr.sci Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH i Nisvet Hrnjić, ministar privrede Srednjobosanskog kantona, potpisali su Ugovor o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja fotonaponskih elektrana Gračanica 1 i 2, instalisane snage do 50 MW. JP Elektroprivreda BiH će u nova postrojenja investirati 60 miliona KM.

Ugovor o koncesiji za fotonaponske elektrane čija je izgradnja predviđena na lokalitetu odlagališta jalovog materijala Rudnika uglja „Gračanica“ općina Bugojno, zaključen je na period 30 godina od dana izgradnje i puštanja elektrana u pogon. Rok za realizaciju projekata je 30 mjeseci.

Tokom cjelokupnog koncesionog razdoblja, JP Elektroprivreda BiH će Srednjobosanskom kantonu vršiti uplatu naknade za koncesiju u visini 1,5 posto ukupne vrijednosti proizvedene električne energije. Naknada će se obračunavati na osnovu trenutno važeće otkupne cijene za električnu energiju proizvedenu iz fotonaponskih elektrana.

U ispunjavanju zadataka strateškog opredjeljenja koji podrazumijeva značajno povećanje udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, JP Elektroprivreda BiH u periodu do 2030.godine, planira izgradnju fotonaponskih elektrana i na površinama rudnika uglja Breza, Kakanj i Kreka, deponijama TE u Tuzli, te na podveleškom platou na kojem je uspješno realizovan projekat prve vjetroelektrane u vlasništvu kompanije.

U okviru mjerne kampanje JP Elektroprivrede BiH na 10 lokacija, vršena su mjerenja globalnog solarnog zračenja i na osnovu preliminarnih proračuna i analize osjetljivosti, pokazalo se da je ulaganje u svih šest planiranih fotonaponskih elektrana isplativo. Procjenjuje se da će njihove ukupna instalisana snaga iznositi oko 210 MW.

Prenamjena degradiranih slobodnih površina rudnika i odlagališta Koncerna EPBiH, a koja trenutno nemaju drugu svrhu, diverzifikacija proizvodnog portfolija i djelatnosti u okviru Koncerna EPBiH i doprinos dekarbonizaciji, primarni su benefiti implementacije projekata fotonaponskih elektrana JP Elektroprivreda BiH i predstavljaju konkretan doprinos energijskoj tranziciji i tranziciji ugljenih regiona u skladu sa ispunjavanjem međunarodnih obaveza u energetskom sektoru na integracijskom putu BiH prema EU i strateškim dokumentima u ovoj oblasti na nivou države BiH, Federacije BiH i Koncerna EPBiH.

Biznisinfo