“U odnosu na prethodne godine i finansijske analize, 2023. je godina najbolјeg finansijskog poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje invalida, od njegovog osnivanja. Ukupne budžetske pozicije po pitanju povrata doprinosa, novčanog stimulansa, te programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom i ekonomske podrške, sada iznose preko sedam miliona KM. Do unazad nekoliko godina, ukupan budžet Fonda bio je nešto preko pet miliona, a izdvajalo se između 200-300.000 KM za nova zapošlјavanja. To znači da smo se ozbilјno posvetili radu, obezbijedili dovolјno sredstava, proceduralno prilagodili naše programe, smanjili traženu dokumentaciju, pojačali kontrolu i nadzor nad dodijelјenim sredstvima. Ako tome dodamo da je resorno ministarstvo pratilo dinamiku i realizaciju naših aktivnosti, te konstruktivnost Upravnog odbora, onda za rezultat dobijemo vrlo uspješnu poslovnu godinu”, kaže za „Kozarski vjesnik“ v.d. direktora Stevica Dronjak.

– Od strane saveza, organizacija i udruženja koja štite i promovišu prava osoba sa invaliditetom, imali smo određene prigovore po pitanju komplikovanosti procedura, te obimnosti tražene dokumentacije. To smo, u saradnji sa navedenim organizacijama, sada sveli na minimum i komplikovane procedure Fonda su prošlost. U administrativnom smislu, rad u Fondu doveli smo u veoma dobro stanje. Službenici i zaposleni dodatno su osnažili svoja znanja. Nastojimo ispoštovati sve pozive po pitanju okruglih stolova, radnih sastanaka, kongresa, konferencija itd. Zamjerka za raniji period bila je da Fond nedovolјno promoviše svoj rad, da se ne odaziva na skupove koje organizuju osobe sa invaliditetom. Taj pristup smo u potpunosti ostavili iza sebe, okrenuli se modernom administrativnom radu i po tom pitanju, Fond je sada prepoznatlјiva i respektabilna ustanova u Republici Srpskoj.

Kakva je saradnja sa Vladom ?

– Saradnja sa Vladom Republike Srpske i Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite je na vrhunskom nivou. Vlada, na čelu sa premijerom, i resorni ministar Danijel Egić, pokazuju opredijelјenost i zainteresovanost da se osobe sa invaliditetom ostvare po pitanju zapošlјavanja. S tim u vezi, budžet Fonda danas je mnogo veći, a sredstva mnogo pristupačnija za osobe sa invaliditetom. U saradnji sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite, trenutno radimo na novim programima čija realizacija se očekuje u 2024. godini. Želјa nam je da sredstva za zapošlјavanje i samozapošavanje budu još veća, a posebnu pažnju želimo posvetiti ženama sa invaliditetom i osobama mlađim od 35 godina. Za njih u 2024. godini planiramo posebne programe. Pored uspješno uspostavlјene saradnje sa Vladom Republike Srpske, ostvarili smo veoma uspješnu saradnju sa fondovima iz zemalјa bivše Jugoslavije.

Kakva je situacija sa radnim mjestima i zapošlјavanjem invalida?

– Što se tiče osoba čije je zapošlјavanje finansirano direktno sredstvima Fonda, zaklјučno sa 24. novembrom ove godine, podaci su slјedeći: zapošlјavanje kod poslodavca – 29 osoba, samozapošlјavanje – 16 i komercijalna polјoprivredna gazdinstva – šest osoba. To je ukupno 51 osoba sa invaliditetom. Bitno je napomenuti da ovo nije konačan broj zaposlenih, jer je u procesu realizacije finansiranje zapošlјavanja, odnosno potpisivanje ugovora sa još nekoliko aplikanata. Međutim, zahtjevi za novčani stimulans svakodnevno dolaze, što znači da proces zapošlјavanja osoba sa invaliditetom ima svoju dinamiku i kontinuitet. Posmatrajući to komparativno sa prethodnim godinama, možemo već sada reći da je ovo rekordna godina po pitanju samozapošlјavanja i zapošlјavanja osoba sa invaliditetom u Republici Srpskoj.

Kolika su finansijska sredstva u ovoj godini za novčani stimulans?

– Što se tiče komponenti za samozapošlјavanje i zapošlјavanje u 2023. godini biće izdvojeno 566.000 KM. Za održivost zaposlenosti i ekonomsku podršku 700.000, a za povrat doprinosa biće izdvojeno preko 5,5 miliona KM. U 2023. godini, po prvi put smo uveli u budžetsku liniju finansiranje profesionalne rehabilitacije, a takođe se sredstva novčanog stimulansa realizuju redovnim putem, bez javnih poziva. Putem javnih poziva dodjelјujemo sredstva za održivost zaposlenosti i za ekonomsku podršku. Što se tiče tih programa u ovoj kalendarskoj godini, pravo na ekonomsku podršku ostvarile su 93, a na održivost zaposlenosti 94 osobe sa invaliditetom. U vezi s ovim sredstvima, ugovori su već potpisani i sredstva su isplaćena krajnjim korisnicima.

ZAPOSLENA 51 OSOBA SA INVALIDITETOM

– Zaklјučno sa 24. novembrom ove godine, kod poslodavaca je zaposleno 29 osoba sa invaliditetom, samozapošlјavanjem 16 i kod komercijalnih polјoprivrednih gazdinstava šest osoba. S tim da ovo nije konačan broj zaposlenih.

KV