Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kompanija “Prijedorputevi” objavila je javnu ponudu za preuzimanje “Krajina osiguranja”.

Osnovni kapital Akcionarskog društva “Krajina osiguranje” a.d. Banjaluka iznosi 11.830.000 KM i podijeljen je na isto toliki broj redovnih (običnih) akcija, klase “A”, nominalne vrijednosti od jedne KM.

Ponudilac, “Prijedorputevi” ad Prijedor, na dan objave ovog obavještenja vlasnik je 8.070.745 akcija, odnosno 68,222696 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta.

“Ponuda se daje svim akcionarima koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u Skupštini emitenta. Ponudilac se obavezuje da će kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u Skupštini emitenta, pod propisanim uslovima i uslovima objavljenim u ovoj ponudi”, istaknuto je u saopštenju na Banjalučkoj berzi.

Za svaku akciju prijedorska kompanija u vlasništvu Dragana Čorokala, obavezuje se da će platiti iznos od 0,414 KM.

“Ta cijena je utvrđena u skladu sa članom 15. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i predstavlja najvišu cijenu po kojoj je Ponudilac sticao akcije u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje”, ističe se u obavještenju.

Prosječnu ponderisanu cijenu akcija na berzi u posljednjih šest mjeseci prije nastanka obaveze za preuzimanje, nije moguće izračunati jer u ovom periodu nije bilo trgovanja akcijama emitenta.

Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od 10 dana od dana isteka roka važenja ove ponude. Plaćanje će se vršiti prenosom novčanih sredstava, na račune ili štedne knjižice akcionara koji su deponovali akcije. Za obezbjeđenje plaćanja deponovanih akcija u postupku preuzimanja, ponudilac je pribavio neopozive bankarske garancije Nove Banke a.d. Banjaluka i UniCredit Banke a.d. Banjaluka, naplative na prvi poziv u korist Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka.

Rok važenja ove ponude za preuzimanje je 30 dana od dana njenog objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Planovi, ciljevi i namjere “Prijedorputeva” u slučaju uspjeha javne ponude usmjereni su, kako se ističe, na unapređenje i razvoj društva u skladu sa osnovnom djelatnošću.

“Za naredni period planirana su nova ulaganja, rast premije i širenje poslovne mreže, te poboljšanje pozicije „Krajina osiguranje” a.d. Banjaluka na tržištu osiguranja”, navodi se u javnoj ponudi u kojoj se podvlači i da ponudilac nema namjeru mijenjati osnovnu djelatnost i sjedište društva, a broj zaposlenih će se uvećavati zavisno od obima poslovanja.

„Krajina osiguranje” lani je donijelo odluku o smanjenju kapitala ovog društva radi pokrića višemilionskog gubitka.

“Gubitak do visine kapitala društva, iskazan u finansijskim izvještajima na dan 31.12.2021. godine, u iznosu od 11.157.025 KM, pokriva se na teret zakonskih rezervi društva u iznosu od 94.823 KM i osnovnog kapitala društva upisanog u registar Okružnog privrednog suda u Banjaluci, na dan donošenja ove Odluke, u iznosu od 11.062.202 KM”, istaknuti je ju julu prošle godine u obavještenju povjeriocima.

Odlukom je osnovni kapital društva, u iznosu od 20.668.191 KM, smanjen povlačenjem i poništenjem akcija prethodnih emisija.

Kapital je smanjujen za iznos od 11.938.191 KM radi pokrića gubitka, u iznosu od 11.062.202 KM, kao i formiranja zakonskih rezervi u iznosu od 875.989 KM.

Nakon smanjenja i izdvajanja u zakonske rezerve osnovni kapital društva iznosio je 8.730.000 KM.

Preduzeće „Prijedorputevi“ je krajem januara prošle godine sa 2,9 miliona KM dokapitalizovalo „Krajina osiguranje“ i postalo najveći akcionar, a u aprilu je smijenjen dotadašnji i postavljen novi upravni odbor.

„Krajina osiguranje“ 2021. godinu završilo je sa gubitkom od dva miliona maraka, a revizori su otkrili da su plate isplaćivane bez poreza i doprinosa. Prijetilo mu je i oduzimanje dozvole jer nije imalo pokrivene tehničke rezerve.

Podsjećamo, većinski paket akcija društva „Krajina osiguranje“ za 6,9 miliona KM krajem 2015. godine kupili su Naveen Aggarwal i Gupta Neete, a a zatim su donijeli niz problematičnih odluka koje su bile predmetom nadzora Agencije za osiguranje Republike Srpske, a kasnije i Ministarstva unutrašnjih poslova.