Oznake "Marićka"

  • Mještani Marićke strahuju za bezbjednost zbog lošeg puta

    Dok se mje­šta­ni Ma­ri­ćke, kod Pri­je­do­ra, sva­ko­dne­vno bo­re s ne­pro­ho­dnim asfal­tom i stra­hu­ju za svo­ju bez­bje­dnost, na­dle­žni ka­žu da će obe­zbi­je­di­ti sred­stva za sa­na­ci­ju, sa­mo...