Rade u Njemačkoj, a liječe se u domovini

Poslodavci u Republici Srpskoj traže od Vlade da pod hitno redefiniše ulogu Zavoda za zapošljavanje RS i da se sa njegove evidencije izbrišu svi oni koji se prijavljuju kako bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu.

Kako kažu, za njih je potrebno pronaći poseban model, a koji se može preuzeti od zemalja u regionu, dok bi sa druge strane poslodavci, ali i budući investitori, dobili stvarnu sliku o broju nezaposlenih.

“Mi nemamo ni blizu onoliko nezaposlenih koliko se vodi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i zato tražimo da se sa Zavoda, ali i uopšte sa svih evidencija, skinu oni koji ne traže posao i koji su tu samo zbog zdravstvenog osiguranja.

Mi niti znamo strukturu nezaposlenih, kao ni u kojim gradovima ima koliko nezaposlenih, a to je bitno kada neko želi otvarati fabriku”, kaže Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca RS. Prema njegovim riječima, ovakav vid ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje ostavio je prostor za brojne zloupotrebe. “Ljudi su otišli u inostranstvo gdje rade na crno, a ovdje se vode kao nezaposleni i na osnovu toga koriste zdravstveno osiguranje.

Dosta ljudi se bavi poljoprivredom i ostvaruje neke prihode, a vode se kao nezaposleni, a privreda za njih plaća zdravstveno osiguranje”, kaže Trivić. Kako saznajemo, ova problematika će biti uvrštena u prijedlog mjera koje će poslovna zajednica uputiti Vladi RS, a čijim bi se usvajanjem popravio poslovni ambijent. U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite takođe su svjesni da se stvari moraju mijenjati, ali nam nisu otkrili kada ni koje promjene se mogu očekivati. “Ministarstvo planira izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju kada se stvore preduslovi za to”, kazali su kratko.

Prema njihovim podacima, zdravstveno osiguranje na teret budžeta u ovoj godini ostvarilo je 69.114 lica, koja se prijavljuju na evidenciju zavoda isključivo radi liječenja. Međutim, s obzirom na to da se u većem broju slučajeva radi o nosiocima porodičnog domaćinstva, procjene pokazuju kako preko ovih lica zdravstveno osiguranje ostvaruje najmanje još oko 100.000 članova njihovih porodica.

Na evidenciji onih koji aktivno traže posao nalazi se oko 124.000 nezaposlenih, od kojih dobar dio pripada starijoj starosnoj grupi i grupi s najnižim stepenom obrazovanja. Prema informacijama koje imaju “Nezavisne”, nadležni smatraju kako se ova problematika može riješiti na nekoliko načina, a jedan od njih je i suštinska reforma sistema zdravstvenog osiguranja na način kako je to regulisano u svim zemljama regiona. A ni u jednoj zemlji u okruženju nezaposlena lica ne ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje putem zavoda za zapošljavanje.

U svim zemljama okruženja, nezaposlena lica koja nisu osiguranja po drugom osnovu, pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju direktno u fondovima zdravstvenog osiguranja ili upisom u nadležne registre. To bi kada je RS u pitanju zahtijevalo promjenu najmanje pet zakona iz ove oblasti, kao i na desetine podzakonskih akata. Koliko god to bio iscrpan posao, reforme su neophodne izbog EU integracija i one će se u tom smislu morati sprovesti u dogledno vrijeme.

Rješenja u regionu

Srbija

Samo lica koja imaju pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, prema propisima o zapošljavanju, ostvaruju zdravstveno osiguranje putem Zavoda za zapošljavanje. Lica koja nisu u radnom odnosu ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje samo ako im lična primanja nisu iznad utvrđenog imovinskog cenzusa.

Hrvatska

Lica s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu, stiču pravo na zdravstveno osiguranje kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ako se prijave nadležnoj područnoj kancelariji istog zavoda u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. Za sticanje prava na zdravstveno osiguranje lice ne mora biti prijavljeno u evidenciju nezaposlenih, već je potrebno da se prijavi Zavodu za zdravstveno osiguranje u navedenim rokovima.

Crna Gora

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, osiguranici su lica koja nisu u radnom odnosu. Članom ovog zakona propisano je da ova lica stiču status osiguranika upisom u registar nadležnog poreskog organa.

Makedonija

Nezaposlena lica ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje u Fondu zdravstvenog osiguranja. Za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje iz budžeta potrebno je ispuniti imovinski cenzus.

Slovenija

Samo nezaposlena lica koja primaju naknadu za vrijeme nezaposlenosti ostvaruju zdravstvenu zaštitu putem Zavoda za zapošljavanje. Ostali građani koji imaju prebivalište između ostalih i nezaposleni ako ispunjavaju uslove propisane drugim zakonima (imovinski cenzus) ostvaruju pravo u Fondu. Država plaća doprinos za njih, dva odsto od prosječne plate, a što je otprilike 30 evra.

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login