PU Prijedor: U akciji spriječavanja prosjačenja, sankcionisano 48 lica

Na području Policijske uprave Prijedor, tokom trajanja turističke sezone, zbog povećanog broja građana iz inostranstva, a samim tim i povećanja broja lica koja vrše prosjačenje, sprovedena je akcija usmjerna na sprečavanje pojavnih oblika prosjačenja.

Na području ove Uprave, tokom proteklih osam mjeseci 2017. godine evidentirano je 70 prekršaja počinjenih prosjačenjem ili više za 159,3%, u odnosu na isti period 2016. godine kada je taj broj iznosio 27. Za osam mjeseci 2017. godine evidentirana je i 8 prekršaja neovlašćenog prikupljanja dobrovoljnih priloga ili više za 33,3 % u odnosu na 6 prekršaja u istom period 2016. godine.

Tokom akcije, koja je realizovana u vremenskom periodu od 19.06.2017. do 30.08.2017. godine ukupno je evidentirano 48 prekršaja, od kojih 44 prekršaja prosjačenja i 4 prekršaja neovlaštenog prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Vidljivo je, da je došlo do povećanja broja evidentiranih prekršaja počinjenih prosjačenjem.

Najveći broj lica zatečenih u narušavanju JRM-a prosjačenjem, odnosi se na lica sa područja Doboj Jug, Zenica, Tuzla, Živinice, Gračanica, Jajce, Lukavac, Banovići…Uočeno je da se radi o licima koja često mijenjaju mjesto boravka.

Zakonom o javnom redu i miru Repubike Srpske prosjačenje spada u grupu prekršaja protiv interesa maloljetnika i drugih kategorija lica, gdje je članom 26. stavom 1. ovog Zakona propisano: ”Ko prosjači ili navodi druge na prosjačenje, kazniće se novčanom kaznom od 200,00 KM do 800,00 KM” i stavom 2. ”Ko na prosjačenje navodi maloljetnika, duševno bolesno lice ili lice zaostalog duševnog razvoja, kazniće se novčanom kaznom od 400,00 KM do 1.200,00 KM ili kaznom zatvora do 40 dana”.

Članom 10. ovog Zakona a koji se odnosi na neovlašćeno prikupljanje dobrovoljnih priloga propisano je: ”Ko prikuplja dobrovoljne priloge i druge vidove pomoći, suprotno odredbama čl. 5. i 6. (pravo prikupljanja dobrovoljnih priloga i prijava za prikupljanje dobrovoljnih priloga) ovog Zakona, kazniće se novčanom kaznom od 200,00 KM do 800,00 KM”.

Krivičnim zakonom Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na krivična djela protiv braka i porodice, članom 187. ”Zapuštanje i zlostavljanje djeteta”, pored ostalog, propisano je da će se roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivanjem svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitanja zapusti dijete o kojem je dužno da se stara, kazniti kaznom zatvora do tri godine, odnosno, ako zlostavlja dijete ili ga prinuđava na pretjeran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloljetnog lica ili na prosjačenje ili ga iz koristoljublja navodi na vršenje drugih radnji koje su štetne za njegov razvoj, kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor