Oblačno vrijeme, u popodnevnim satima pljuskovi

Da­nas se u BiH očeku­je umje­re­no oblačno vri­je­me.

U po­sli­je­po­dne­vnim i večer­njim časo­vi­ma se očeku­ju lo­kal­ni pljus­ko­vi i grmlja­vi­na.

Vje­tar umje­re­ne jačine. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha ugla­vnom između 11 i 16, na ju­gu ze­mlje od 16 do 20.

Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha između 26 i 32 ste­pe­na Cel­zi­ju­sa.

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila