MANJI NAMETI – VEĆI DOMETI POSLOVNIH SUBJEKATA U BIH

Opterećenje preduzetnika prafiskalnim naknadama u Bosni i Hercegovini je najveće, kada se poredi sa zemljama Evropske unije, ali i sa zemljama okruženja. To u velikoj mjeri utiče na stvaranje nepovoljnog poslovnog okruženja, jer su lokalni preduzetnici nekonkurentni u odnosu na preduzetnike iz zemalja EU.

Parafiskalne naknade podrazumijevaju različite vrste naknada koje predstavljaju parafiskalni izvor budžetskih prihoda države i “pratećih” korisnika koje privreda i građani plaćaju za “korištenje dobara od općeg interesa” (voda, šuma, rudno blago, građevinsko zemljište i drugi resursi) ili pak usluga državne administracije.

Kod utvrđivanja strukture, broja i visine naknada, potrebno je uzeti u obzir potrebu rasterećenja privrede i sticanje uslova za bolju konkurentnost lokalne i regionalne ekonomije.

Zbog ukazane potrebe za smanjenjem broja i visina parafiskalnih davanja u BiH, pokrenuta je Kampanja za smanjenje i/ili ukidanje parafiskalnih naknada koja je usmjerena na pet regija BiH, sa fokusom na 10 gradova/opština: Bihać, Bosanska Krupa, Prijedor, Novi Grad, Kakanj, Zavidovići, Jablanica, Prozor-Rama, Vukosavlje i Gračanica.

Cilj Kampanje za smanjenje parafiskalnih naknada je ostvariti uticaj na poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti MSP kroz smanjenje parafiskalnih naknada iz grupa administrativnih opštinskih taksi i komunalnih taksi, kako bi se povećana održivost i konkurentnost MSP, zaposlenosti u navedenih ovih 10 opština.

Na području prijedorske regije izrađen je registar parafiskalnih naknada kako bi se imao uvid u trenutnu situaciju davanja po parafiskalnoj osnovi sa aspekta vrste naknade,zakonskog okvira,načina raspodjele i slično. Registar  parafiskalnih naknada će omogućiti adekvatnije upravljanje i monitoring davanja po parafiskalnoj osnovi u kontekstu kreiranja povoljnog poslovnog okruženja.

U narednom periodu slijede održavanja  fokus grupa u opštini Novi Grad i u gradu Prijedoru.

Kampanja se provodi kroz angažman LEDnet mreže u okviru  projekta “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta”, koji realizuju Udruženje Nezavisni biro za razvoj Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, afinansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH  (CSSP programa).

ASHA prodaja vozila