I danas pretežno sunčano i toplo

Da­nas se u BiH oče­ku­je sun­ča­no vri­je­me uz ma­lu do umje­re­nu obla­čnost.

U ju­tar­njim ča­so­vi­ma po ko­tli­na­ma i uz ri­je­čne to­ko­ve mo­gu­ća je ma­gla ili nis­ka obla­čnost.

Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 1 do 7, na ju­gu od 6 do 9, a naj­vi­ša dne­vna od 10 do 16 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login