Državljanin BiH iznu­đi­vao no­vac od vla­sni­ka klu­bo­va po Ita­li­ji

Državljanin BiH Su­vad Oper­ta (38) uha­pšen je u Ita­li­ji na­kon što je In­ter­pol za njim ra­spi­sao po­tjer­ni­cu zbog sumnje da je bio član je­dne ita­li­jan­ske mafije ko­ju ta­mošnja po­li­ci­ja te­re­ti za vi­še ubis­ta­va, plja­čke, iznu­de i po­sje­do­vanje oru­žja.

Oper­ta je iza re­še­ta­ka za­vršio 21. mar­ta, na­kon što je po­bje­gao ka­da je po­li­ci­ja u akci­ji “Al­to Pi­emon­te” pro­šle go­di­ne uhap­si­la 18 čla­no­va ove kri­mi­nal­ne gru­pe pro­tiv ko­jih su po­di­gnu­te 84 op­tu­žni­ce zbog ra­zli­či­tih kri­vi­čnih dje­la.

U Mi­nis­tar­stvu unu­trašnjih po­slo­va Ita­li­je pot­vrdi­li su da je Oper­ta uha­pšen u Mi­la­nu zbog vi­še kri­vi­čnih dje­la.

“Ja­vno tu­ži­laš­tvo u To­ri­nu sa­da će spro­ves­ti sud­ski pro­ces pro­tiv svih čla­no­va ove gru­pe ko­ji su uha­pše­ni 16. no­vem­bra pro­šle go­di­ne”, na­vo­di se u sa­op­štenju.

Pre­ma ne­zva­ni­čnim in­for­ma­ci­ja­ma, Oper­ta je bio dio kri­mi­nal­nog kla­na “Ra­so Gu­la­će Al­ba­ne­ze”, či­ji za­da­tak je bio da od vla­sni­ka no­ćnih klu­bo­va, ko­ji ni­su pla­ća­li re­ket, iznu­đu­je no­vac. On je bio “ope­ra­ti­vac ti­ma” i naj­češ­će je or­di­ni­rao u pro­vin­ci­ja­ma Bi­je­la, Ver­će­li i No­va­ra.

Čla­no­vi ove gru­pe, me­đu ko­ji­ma i Oper­ta, naj­češ­će su zas­tra­ši­va­li vla­sni­ke lo­ka­la i res­to­ra­na na na­čin da su im si­pa­li še­ćer u re­zer­vo­ar auto­mo­bi­la, pa­li­li imovinu, pu­ca­li u pra­zan lo­kal, ali i do­la­zi­li kod vla­sni­ka i stavljali im prst pod bra­du go­vo­re­ći:

“Pre­re­za­ću ti vrat”.

Gaz­de klu­bo­va po­li­ci­ji ih ni­su pri­javljiva­li iz stra­ha. Oper­ta je ha­pšen i la­ni u po­li­cij­skoj akci­ji “Mre­ža” u Ze­ni­ci zbog šver­ca dro­ge.

U Mi­nis­tar­stvu prav­de BiH ju­če su re­kli da još ni­su oba­vi­je­šte­ni o ha­pšenju po­me­nu­tog državljani­na BiH u Ita­li­ji.

Nezavisne

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login