Arhitektura, nabijena zemlja i participativni dizajn u izgradnji mira u Prijedoru

Omladinski Centar “Most Mira” je jedinstven arhitektonski projekat kulturno-umjetničke namjene, koji će uskoro postati novi dom za UG Most Mira – nezavisna grupa aktivista, umjetnika i stručnjaka iz Velike Britanije i BiH koja u zadnjih 9 godina neumorno rade na izgradnji mira u lokalnoj zajednici kroz organizovanje umjetničkih festivala i drugih umjetničkih programa kroz rad sa učenicima, omladinom, školama iz Prijedora i volonterima iz čitavog svijeta. Most Mira je organizovanjem svojih umjetničkih festivala u periodu od 2009. do 2011. godine uključio i doveo preko 1000 mladih učesnika u Kevljane, malo mjesto u Prijedoru gdje se planira izgradnja budućeg Mirovnog Omladinskog Centra. Na dosadašnjim festivalima su učestvovali učenici iz 4 lokalne osnovne škole iz podjeljenih zajednica i dvije omladinske organizacije čiji su članovi raznih nacionalnosti imali rijetku priliku da se zajedno druže u sigurnom prostoru kroz učešće u raznim umjetničkim radionicama koje su se odvijale uz podršku od strane 120 volontera. Od 2012. godine Most Mira razvija redovne programe, uključujući dramske radionice koje traju 3 do 4 mjeseca i kulminiraju sa impresivnim predstavama. Predstave koje svake godine privlače sve veći interes publike pripremaju omladinci iz Prijedora uz podršku režisera iz Velike Britanije i fasilitatora, mnogi od kojih rade kao obrazovni radnici u njihovim školama. Nakon ponovnih zahtjeva od strane učesnika projekta, Most Mira je počeo sa radom na projektu Omladinskog Centra “Most Mira” koji će omogućiti organizaciji da uspostavi trajno prisustvo u zajednici i da ugosti i razvija svoje redovne aktivnosti tokom cijele godine, gdje će vrata biti širom otvorena pripadnicima svih nacionalnosti.

Sa stručne strane arhitektonski projekat vodi firma Projekt V Arhitektura od 2015 godine u saradnji sa lokalnom projektantskom firmom Kunić Gradnja iz Prijedora i sa austrijskom firmom Lehm Ton Erde, jednom od najpoznatijih građevinskih firmi na svijetu za gradnju sa nabijenom zemljom, metodom gradnje koji će se koristiti prilikom izgradnje Centra. Direktor firme Martin Rauch, počasni profesor UNESCO-a na katedri za zemljanu arhitekturu, koji je sarađivao sa mnogim poznatim arhitektima uključujući Herzog i De Meuron, nudi ogromno znanje i iskustvo o izgradnji značajnih objekata sa nabijenom zemljom u Evropi iz zadnjih 30 godina.

Projekat se također paralelno razvija u sklopu redovnog istraživačko-obrazovnog programa organizovanog od strane Mosta Mira u saradnji sa Projekt V Arhitekturom, koji služi kao platforma za studente arhitekture iz Londona, Prijedora, Banja Luke i Sarajeva da zajedno sarađuju i učestvuju u razvoju projekta kroz niz neformalnih kolaborativnih dizajn radionica i javnih rasprava utemeljenih u lokalnoj zajednici. Te radionice imaju za cilj da obogate arhitektonski projekat sa participativnim i demokratskim pristupom projektovanju, koji je do sada uključio istraživačke radionice, dječije dizajn radionice, putujuće izložbe, javne rasprave i kolaborativne dizajn radionice sa više od 15 studenata iz Banja Luke, Sarajeva i Londona.

Arhitektonsko rješenje

Trenutno u fazi glavnog izvedbenog projektovanja, arhitektonsko rješenje pretvara privatnu devastiranu kuću na lokaciji u aktivnu javnu destinaciju za umjetnost. Lokacija u Kevljanima je zaostavština iz prošlog rata i nalazi se 10 kilometara od bivšeg logora Omarska, koji trenutno posluje kao rudnik željezne rude u većinskom vlasništvu Arcelor Mittal-a. Dok šareni mural na postojećoj fasadi predstavlja skorije omladinske umjetničke događaje organizovane od strane Mosta Mira, koji su nas pored njihovog uspješnog dramskog programa i nakon brojnih javnih rasprava sa studentima i lokalnom zajednicom inspirisali da sačuvamo dijelove ruševine kao ‘platno’ za promjenjive scenografije. Novi pojedinačni paviljoni izgrađeni od nabijene zemlje su grupisani oko adaptirane ruševine, kao da učestvuju u razgovoru, i pretvaraju prijašnju privatnu kuću u javno dvorište i vanjsko pozorište. Sobe se spiralno izlijevaju u centralno dvorište, uključujući fleksibilno pozorište, umjetnički studio, zanatsku radionicu i spavaonice za posjetioce. Most Mira ima za cilj da izgradi objekat kroz niz participativnih radionica i obrazovnih rezidencija. Planirani objekat i proces projektovanja i izgradnje predstavlja proces tranzicije prema pomirenju.

Idejno Rješenje je postiglo lokacijske uslove u 2016. godini, od kada projektantski tim radi na glavnom izvedbenom projektu sa ambicijom da prva faza izgradnje počne prije završetka 2017. nakon potrebnih dozvola, a da glavna faza izgradnje, uključujući izgradnju zemljanih zidova, počne u 2018. godini nakon što Most Mira obezbjedi potrebna finansijska sredstava.

Arhitektonski Proces, istraživanje konteksta i participativne radionice kao integralni dio projekta

Kao dio procesa projektovanja, mladi arhitekti i studenti su kolaborativno dizajnirali i realizirali interaktivnu putujuću izložbu Mirovnog Omladinskog Centra Mosta Mira za javne rasprave. Izložba je osmišljena kao okvir koji arhivira i predstavlja rezultate sa kolaborativnih radionica Mosta Mira i prikuplja povratne informacije i utiske sa javnih rasprava kako bi omogućila Mostu Mira i projektnom timu da konstantno razvijaju, ispituju i nadograđuju projektni zadatak.

Fleksibilni lagani sistem metalnih žica i izložbenih plakata u velikom formatu pretvara izložbene prostorije u ambijent za rasprave i participativne razgovore o projektu. Sadržaj uključuje: istraživanja i crteže sa radionica, interaktivnu 3D slagalicu modele postojeće ruševine u razmjeri 1:25, blokove za modeliranje i oglasnu tablu sa velikom mapom lokalnog područja koja se dopunjava od strane lokalne zajednice i omladine. Izložba je do sada predstavljena na 4 mjesta: Dom Kulture Kevljani, Osnovna Škola Omarska/ Područna Škola Kevljani, Pozorište Prijedor i Muzički Paviljon “Staklenac” u Banja Luci, što nam je omogućilo da prikupimo lokalni doprinos i znanje, koji se također podrazumijevaju kao sastavni dio procesa dizajna koji kontinuirano nadograđuje i obogaćuje sadržaj i dizajn izložbe i projekta.

Ovdje nije riječ o arhitekturi samo kao gotovi proizvod, već i o dizajniranju participativnog arhitektonskog procesa koji omogućava Mostu Mira da odgovori potrebama i uslovima zajednice i budućih korisnika, te u velikom djelu oblikuje sami dizajn centra i postaje holistični dio rada organizacije i procesa pomirenja u Prijedoru.

Nabijena Zemlja i materijalizacija projekta

Jedan dio istraživanja u sklopu procesa razvitka projekta je detaljno mapiranje postojećih lokalnih i prijeratnih industrija, prirodnih resursa i mogućih materijala za upotrebu u projektu. Most Mira tim je došao do saznanja da je zemlja bila jedan od najpoznatijih tradicionalnih građevinskih materijala koji se koristio u različitim tehnikama i formama izgradnje u Prijedoru, i kao takav predstavlja dio kulturnog i arhitektonskog nasljeđa u cijeloj regiji sjevernozapadne BiH i susjednih dijelova Hrvatske.

Prije rata su u Prijedoru također bili aktivni rudnici gline i fabrike za proizvodnju raznih glinenih proizvoda neke od kojih su se ugasile tokom ili nakon rata, a neke su ograničile svoje proizvodne kapacitete na izvoz izuzetno kvalitetne gline u Italiju za potrebe proizvodnje keramičkih pločica. Most Mira tim je uočio priliku da se ista glina pomiješa sa lokalno-dostupnim i jeftinim otpadnim materijalima, kao što su drobljeni kamen i šljaka iz lokalnih kamenoloma i rudnika željezne rude u Omarskoj, i da se koristi proces nabijanja zemlje kao glavni metod izgradnje budućeg centra. Tehnologija nabijene zemlje kombinuje moderni proces formiranja zidova sa oplatom koristeći tradicionalni zemljani materijal da ponovo oživi slične zaboravljene tradicionalne načine izgradnje i da ih pretvori u nešto trenutno i relevantno za savremeni kontekst. Ta vrsta izgradnje također ima prednosti smanjivanja emisije ugljenika, cijene sirovine za izgradnju, ima dobru termalnu masu, te je iskren način korištenja i promocije zemlje kao građevinskog materijala i istovremeno završnog sloja fasade. Most Mira i Projekt V Arhitektura su uključili svjetskog eksperta, Lehm Ton Erde, u projekat kako bi postigli potrebni kvalitet i razvili stručno-obrazovni fokus projekta za treniranje projektnog tima, mladih arhitekata i lokalnih izvođača radova iz BiH u novoj tehnologiji izgradnje.

U oktobru 2016, u saradnji sa Martinom Rauchom i lokalnim inžinjerima, u Prijedoru smo organizovali stručnu radionicu prikupljanja materijala i pripreme uzoraka za preliminarno ispitivanje. Pronašli smo i prikupili sav zemljani materijal – uključujući iznenađujuće različite boje gline – potreban za realizaciju projekta sa područja rudnika Omarska, kamenoloma i deponija u krugu od pola sata vožnje od lokacije budućeg Centra. Proces pripreme uzoraka metodom mješanja različitih vrsta i boja zemlje – čija su nalazišta locirana na području podjeljenih zajednica – kao i stvaranje čvrstog ‘recepta’ za izgradnju, predstavlja simboličnu i konceptualnu metaforu šireg projekta pomirenja.

U 2016. naš tim je prezentirao ideju za izgradnju od nabijene zemlje na javnoj izložbi u Pozorištu Prijedor koja je uključila i izradu 1:50 konceptualnih modela od zemlje zajedno sa mladim posjetiocima. Mnogi posjetioci su ovom prilikom podjelili svoja sjećanja o izgradnji porodičnih kuća od zemlje, kao i priče o drugim starim objektima građenim od zemlje, zbližavajući ljude iz podjeljenih zajednica tako da je izložba na izvjestan način pokazala kako arhitektonski materijal ima uzuzetan potencijal da zbliži društvo.

Uskoro Rezidencija za Izradu Prototipnih Zemljanih Zidova i Sljedeći Koraci

Most Mira, u saradnji sa Projekt V Arhitekturom, planira rezidenciju za studente arhitekture i mlade arhitekte – to je radionica za izradu prototipnih zemljanih zidova koju će voditi Martin Rauch i njegova ekipa iz Lehm Ton Erde, a koja će se održati u Kevljanima u periodu od 5. do 9. oktobra 2017. Glavni ciljevi radionice su izgradnja prototipnih zemljanih zidova za testiranje na institutu za materijale, od kojih će neki ostati na gradilištu za vizuelne inspekcije i kao dio budućeg mobilijara, te stručno obrazovanje za učesnike koji će imati jedinstvenu priliku da učestvuju u treningu, pripremi i izgradnji prototipnih zemljanih zidova pod nadzorom Lehm Ton Erde-a. Za učešće u ovoj radionici će u narednim danima imati priliku da se prijave studenti arhitekture i mladi arhitekti koji su diplomirali u zadnje 3 godine. Broj mjesta je ograničen na 10.

Poziv za prijavu za učešće u radionici će biti objavljen na AABH web stranici u narednim danima. Također u sklopu programa Most Mira organizuje i predavanje od strane Martina Raucha koje je planirano da se održi u Banja Luci u toku radionice. Svi detalji o lokaciji i terminu govora će biti objavljeni na AABH web stranici. Primjetili smo povećan interes prema projektu od strane studenata, lokalnih konsultanata, zajednice, donatora i potencijalnih lokalnih izvođača. Očekujemo da će se veliki broj studenata prijaviti za učešće u radionici. Most Mira planira ubuduće da integriše niz redovnih rezidencija u toku procesa izgradnje eventualnog objekta u 2018. kako bi kasnije još veći broj studenata imao priliku da učestvuje u projektu. Ovdje se radi o projektu održivog pomirenja koji ima za cilj da privuće mlade ljude iz Prijedora, Banja Luke, Sarajeva i čitave BiH koji vjeruju u svoj potencijal i moć i koji hoće da budu dio stvaranja bolje budućnosti za sve. Radi se o stvaranje arhitekture koja živi, arhitekture koja sintetizira višeslojne komponente ovog kompleksnog konteksta, i arhitektura koja se promišlja ne samo kao izgrađeni proizvod već kao kontinuirani proces. Ovde se radi o izgradnji društva u podjeljenoj zemlji.

AABH

Pogrebni prevoz Iris Lim Profi Prijedor Panta rhei Prijedor

You must be logged in to post a comment Login